ជាំងជឺជៀងយានអ៊ីចឹចមេនខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-៥០១៩-៨៦៥៣៥៨៦៨

ទូរសារ៖ + ៨៦-៥០១៩-៨៦៥៣៥៨១៨

ទូរស័ព្ទចល័ត: + 86-18651955585 Wechat: 15861159585

អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ៖ ផ្លូវខាងលិចសៀសៀស្រុកវ៉ូជីនចាងចូវប្រទេសចិន